Угледни час наставног предмета Историја

Датум: 08. Decembar 2019 13:55 Категорија: НаставаНаставни предмет :Историја
Наставна тема: Први светски рат
Наставна јединица: Први светски рат
Тип часа: обрада

Исходи часа:
Разумевање променљивости етничких и државних граница у периоду савременог доба:
-    Знати узроке, повод, ток и последице Првог светског рата, уочити међусобне утицаје држава исте епохе: политичке, верске, друштвене и културне, бити у стању да покаже на карти простор који насељавају Срби, знати основне правце ширења сртпских нововековних држава, уочити разлоге распада појединих држава, спознати условљеност променљивости српских граница односима са суседима (Аустро - Угарска, Италија, Бугарска, Турска) и најзначајнијим европским државама, знати најзначајније догађаје из опште и националне историје.
Развијање свести о националној припадности, као и припадности истој заједници – Балкан, Европа, Медитеран, свет:
-    Развијати свест о националној припадности, развијаати позитиван однос према сопственој историји, традицији и култури, поштовати традицију и културу других народа, бити свестан места српске државе и културе у балканским, медитеранским и европским оквирима.
Уочавање међузависности појединца, друштва и културе којој припада:
-    Знати знамените личности друге половине 19, и почетком 20. века, схватити  због чега су те личности обележиле своју епоху, разумети улогу личности у историјској епохи краја 19. и 20. века.