Историјат


ИСТОРИЈАТ  ШКОЛЕ 

 

Средња школа у Звечану, је образовно - васпитна установа у којој ученици стичу трогодишње и четворогодишње средње стучно  образовање.
Основана је одлуком Покрајинске интересне заједнице образовања и васпитања 15.05.1989. године, у Приштини и СО-е Косовска Митровица 09.06.1989. године као :

ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ЗВЕЧАНУ ХЕМИЈСКИХ, МЕТАЛУРШКИХ, ГЕОЛОШКИХ И РУДАРСКИХ ЗАНИМАЊА.
           
Школа је као центар радила до одлуке Народне скупштине Републике Србије од 23.05. 1991. године. 
Одлуком Народне Скупштине  Републике Србије на  седници одржаној 23.05.1991. године о броју структури и просторном распореду средњих школа у АПКМ школски центар је преименован у средњу школу под именом :

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
са следећим подручјима рада:
 
1. Хемија, неметали и графичарство
2. Рударство и металургија
 
Технички школски центар је регистрован у Техничку школу поменутих занимања.
Од школске 2004 / 2005. одлуком Министарства просвете и спорта Републике Србије почиње са радом нови образовни профил лабораторијски техничар из подручја рада здравства и социјалне заштите, тако да је наша школа богатија за још једно подручје рада,
                      
3. Здравство и социјална заштита
 
Одлуком Министарства просвете Републике Србије у школској 2010/2011. години почиње са радом нови образовни профил женски фризер из подручја рада 
 
4. Личне услуге
 
На основу решења од 30.05.2005. године  Министарства просвете и спорта Републике Србије , на поднешен захтев Школског одбора Техничке школе у Звечану од 25.02.2005. године, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања,  донета  је одлука о промени назива школе тако да нови назив школе од школске 2005 / 2006. године   гласи :
 

СРЕДЊА  ШКОЛА
 
Основна делатност школе је образовање и васпитање редовних и ванредних ученика у оквиру ових подручја рада и образовних профила.
Школа је одиграла значајну улогу у развоју просвете и културе на Косову и Метохији, па и шире. У нашем школству може се сигурно поносити дугогодишњим постојањем, доприносу у развоју просвете, богатом историјом, као и многим истакнутим ученим, вредним и познатим људима: научницима, професорима, привредницима, политичарима, занатлијама.
Средња  школа у Звечану је стасала у једну савремену образовну – васпитну  институцију која  своју садашност, а и будућност гради на темељима богате прошлости.

Циљ нам је да нашу школу богатима  новим, атрактивним и примамљивим  образовним профилима.
У школи поред класичних, стандардних учионица постоје и кабинети за рачунарство и информатику, физику, биологију, анатомију и физиологију, богато опремљена хемијска лабораторија, кабинет за графичарство.
Школа поседује и богато опремљену библиотеку  у којој се налазе уџбеници за сва четири разреда и све образовне профиле, стручна литература, енциклопедије, белетристика.
Настава се изводи уз помоћ савремених наставних средстава : компјутера, цд плејера, видео зида, пројектора, графоскопа, паметних табли.
Школа поседује и велики број историјских и географских карата, очигледних наставних средстава за различите наставне предмете.У школи ради наставни кадар који је стручно оспособљен за све образовне профиле са седмим степеном стручне спреме.
У школи постоји ученичка задруга ,, Графичар,, која има и услужну делатност (штампање и коричање  дипломских  и семинарских  радова, сито штампа на оловкама, нотесима, календарима, фотокопирање, израда визит карти, флајера, билборда, захвалница, диплома, признања, информатора и др.). У оквиру задруге ученици обједињују теорију и праксу и оспособљавају се за самостални рад..
Наша школа омогућава упис на свим факултетим,  вишим и високим школама.
Наши ученици су учесници на многим такмичењима које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја , на којима су остварили запажене резултате.
 
Мисија наше школе је да негује индивидуалност, подстиче и развија креативност, одговорност ученика који ће стасати  у  марљиве и стручно оспособљене људе, са јасним циљем у животу којем ће тежити.
 
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ РАДА ШКОЛЕ
 
Свака школа мора имати јасне и дефинисане циљеве и задатке у своме раду како би остварила исте.Успех сваке школе зависи од реално постављених и адекватно остварљивих циљева. Јасно дефинисани циљеви стварају визију и слику изгледа и рада школе у будућности.Они представљају највишу тачку  коју свака школа жели достићи. Према циљевима и задацима рада школе морају бити усмерени сви учесници у васпитно – образовној делатности.
Овим програмом дефинишу се основни циљеви и правци развоја и рада школе.
Школа у заједници са предузећима и установама у округу утрђује политику уписа ученика, образовања и васпитања кадрова, обезбеђује услове за образовање и васпитање младих како би се по завршетку школовања оспособљени ученици што брже укључили у процес рада и истовремено били припремљени за даље образовање.
Програм рада садржи све видове образовне делатности, засноване на плановима и програмима образовно – васпитног рада и на потребама предузећа и установа у општини Звечан и Косовскомитровачком региону. Имајући у виду напред наведене полазне ставове, пред школу се постављају следећи циљеви:
 
ПОДРУЧЈЕ - АКТИВНОСТ ЦИЉЕВИ
 
 
 
 
 
Измене плана и програма
 1. Примена измењеног плана и програма образовно – васпитног  рада у средњој школи.
Извршене су одређене измене у плану и програму рада средњих школа. У складу са тим променама утврђују се посебни задаци:
а) организовати стручно усавршавање и упознавање наставника са променама и иновацијама у плану и програму рада средњих школа, ради адекватне припреме за рад.
б) укључити наставнике у специјализоване семинаре
 
 
 
 
 
Организација рада школе
 1. Организација рада и живота у школи.
Организација живота и рада ученика у школи заснива се на непосредном, толерантном, еластичном и сарадничком односу са њима. Развија се однос разумевања, другарства, указивања помоћи у савладавању тешкоћа, уношења у тешкоће и проблеме ученика, уважавања индивидуалних особина ученика, топлине и разумевања., развијања стимулативније и ведрије теме, климе засноване на поверењу, подстицања креативног односа ученика према раду.
 
Услови образовања
 1. Стварање подједнаких услова за образовање и васпитање за ученике из различитих социјалних статуса и породичних услова.
 
 
 
Савремена образовна технологија
 1. Примена савремене технологије рада
У организацији наставног процеса  примењена је  савремена технологија наставног рада индивидуална настава, проблемска настава, тимска настава, примена савремене наставне технике (рачунари, графоскопи, дијапројектори, паметне табле и др.)
 
 
 
Педагошка документација
 1. Педагошка документација
Наставничко веће је утврдило профил документације и начин вођења ( књига утисака и запажања, сарадња са родитељима, књига похваљених и награђених ученика ), а све у циљу ефикаснијег праћења, мерења и вредновања рада.
 
 
Уређење школе
 1. Уређење школе
Управни и стручни органи перманентно сачињавају  пројекције просторног уређења и опремања школских објеката.
 
 
Истраживачки рад
 1. Истраживачки рад
Откривање најадекватнијих организационих путева до ефикаснијег модела школе будућности што условљава потребу перманентног истраживања и усавршавања властите праксе.
 
 
Стручно усавршавање
 1. Стручно усавршавање
У том циљу подстицана је  размена искуства наставника са васпитно – образовним особљем других школа у ужој и широј друштвеној заједници.
 
 
 
 
Распоред часова
 1. Израда функционалних, обухватних распореда часова
У циљу ефикасније организације рада  сачињен је функционалан и обухватан распоред свих видова васпитно – образовног рада (редовна, допунска, додатна настава, слободне активности ученика и др. ), како би се постигло синхронизовано одвијање свих активности.
 
 
 
Заштита и унапређење животне средине
 1. Заштита и унапређење животне средине
Ученици су упознати са основним еколошким процесима и законитостима које се одвијају у животној средини. Посебно су упознати са чиниоцима који нарушавају њену природну равнотежу.
 
 
Допунска настава
 1. Организација допунске наставе
Ради помоћи ученицима да  постигну позитиван успех организују се часови допунске наставе на основу сагледивих потреба.
 
 
 
 
Додатна настава
 
 
 
 
 
 1. Додатна настава
У циљу указивања посебне помоћи ученицима који напредују изнад просека, школа  организује додатну наставу примењујући активније организационе форме – рад у кабинетима и радионицама, разговоре и консултације, јавна саопштења, налазе и закључке до којих су ученици дошли у току самосталног рада.
 
 
 
Осавремењивање рада ученика
 1. Осавремењивање рада ученика
Оспособљавање ученика за економичније и продуктивније самостално стицање знања, разрада функције наставника у процесу припремања ученика за рад, испитивање нивоа радних навика и указивање помоћи у правцу њиховог даљег развијања и учвршћивања.
 
Стимулисање ученика
 1. Стимулисање ученика
Разређен је систем стимулативних мера, чија је основа стимулисање ученика ради објективније процене напредовања ученика.
 
 
 
 
Културне и друге потребе ученика
 1. Развијање културних и других потреба ученика
Школа на основу праћења и утврђивања потреба и интересовања ученика развија нове потребе и интересе ученика кроз њихово садржајно задовољавање. Организује разноврсне културно -  забавне, спортско – рекреативне програме и активности ученика у слободном времену.
 
 
 
Растерећење ученика
 1. Растерећење ученика
Програмирањем образовно – васпитног рада извршава се селекција наставних садржаја имајући у виду потребу растерећења ученика од учења непотребних факата и потребу модерније наставне технологије и савремених поступака за увођење ученика у процес самообразовања.
 
 
 
Измена положаја ученика у настави
 1. Положај ученика у васпитно – образовном процесу
Ученик је најважнији фактор у процесу васпитања и образовања. У савременој школи тежи се да ученик постане субјекат у настави. Потребно је подстицати самоактивност ученика у процесу стицања знања.
 
 
Дежурства ученика
 1. Дежурства учениика
Разредне старешине посвећују посебну пажњу ученичком дежурству као облику увежбавања ученика у обављању одговорних послова и задужења.